ترازنامه سال 1385
1385/06/06
 بخش داخلی - متن و جداول 
- بخش های بخش ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصاد انرژی، نفت، گاز طبیعی، برق، زغال سنگ، انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های
هسته ای، انرژی و محیط زیست، بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی

بخش جهانی

- انرژی و محیط زیست- برق - شاخص های انرژی و تراز انرژی - زغال سنگ- گاز طبیعی- نفت - جداول ذخایر و تولید اورانیوم