درباره ما

دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی

معرفی
برنامه ريزي و سياست گذاري بخش برق و انرژي كشور فرآيند برنامه ريزي و سياست گذاري برق و انرژي مستلزم شناخت دقيق وضعيت جاري٬ امكانات٬ محدوديتها و تعيين استراتژيهاي و اهداف اين بخش مي باشد. لذا با بكار گيري از ابزار فوق مي تواند  ضمن شناسايي نقاط بحران زا و مشكلات اين بخش٬ راه حلهاي مربوط به برنامه ريزي را ارائه و سياستهاي مناسب را تعيين و به موقع به مرحله اجرا درآورد. در اين راستا معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو به منظور انجام وظايف قانوني خود فعاليتهاي متعددي را اجرا نموده است.   


 ماموريت

 - برنامه ريزي و سیاست گذاري برق و مشاركت در برنامه ريزي و سياست گذاري انرژي كشور از طريق تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت
 - بوسيله برآورد تقاضاي برق و انرژي مصرف كنندگان مختلف و برنامه ريزي جهت تامين آنها در يك سيستم بهينه با كمترين هزينه و بيشترين بازدهي
 - در انطباق با چشم انداز بلند مدت توسعه كشور
 - بهبود برنامه هاي بخش برق و انرژي
 - بهبود تركيب سبد عرضه انرژي
 - دستيابي روش هاي عرضه سازگار تر با محيط زيست
 - حمايت از توسعه فن اوري ها و نو اوري هاي مرتبط با بخش برق و انرژي
 - بهبود مبادلات برق با ساير كشورها
 - بهبود روش هاي نظارت بر اجراي برنامه ها
 - بهبود روش هاي تهيه و انتشار آمار و  اطلاعات برق و انرژی