درباره ما

دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی

معرفی
برنامه ريزي و سياست گذاري بخش برق و انرژي كشور فرآيند برنامه ريزي و سياست گذاري برق و انرژي مستلزم شناخت دقيق وضعيت جاري٬ امكانات٬ محدوديتها و تعيين استراتژيهاي و اهداف اين بخش مي باشد. لذا با بكار گيري از ابزار فوق مي تواند  ضمن شناسايي نقاط بحران زا و مشكلات اين بخش٬ راه حلهاي مربوط به برنامه ريزي را ارائه و سياستهاي مناسب را تعيين و به موقع به مرحله اجرا درآورد. در اين راستا معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو به منظور انجام وظايف قانوني خود فعاليتهاي متعددي را اجرا نموده است.   


 ماموريت

 - برنامه ريزي و سیاست گذاري برق و مشاركت در برنامه ريزي و سياست گذاري انرژي كشور از طريق تدوين برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت
 - بوسيله برآورد تقاضاي برق و انرژي مصرف كنندگان مختلف و برنامه ريزي جهت تامين آنها در يك سيستم بهينه با كمترين هزينه و بيشترين بازدهي
 - در انطباق با چشم انداز بلند مدت توسعه كشور
 - بهبود برنامه هاي بخش برق و انرژي
 - بهبود تركيب سبد عرضه انرژي
 - دستيابي روش هاي عرضه سازگار تر با محيط زيست
 - حمايت از توسعه فن اوري ها و نو اوري هاي مرتبط با بخش برق و انرژي
 - بهبود مبادلات برق با ساير كشورها
 - بهبود روش هاي نظارت بر اجراي برنامه ها
 - بهبود روش هاي تهيه و انتشار آمار و  اطلاعات برق و انرژی    

  

مديركل

شرح وظایف دفتر
 

- مشارکت و اصلاح متن سند منشور انرژی
- شرکت، پیگیری و اجرای وظایف محوله در جلسات امور برق
- تهیه گزارشات پیشرفت ماهانه سیمای صنعت برق

مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي
شرح وظایف

- هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع برق و انرژی شامل برآورد تقاضا، تعیین ترکیب بهینه سبد عرضه و تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر  و برق هسته­ ای، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی
- تدوین سیاستها و برنامه­ های کلان برق و انرژی و مبادلات برق با سایر کشورها
- برنامه ­ریزی و سیاستگذاری آینده پژوهی بخش برق و انرژی از جنبه فرایندهای ارائه خدمات، فناوریهای عرضه و مصرف و پیگیری تدوین برنامه­ های راهبردی بخش برق
- حمایت از نوآوری­ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست
- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمد برنامه­ ریزی در صنعت برق
- نظارت بر اجرای برنامه ­های کلان برق و انرژی
- برنامه ­ریزی برای دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطلاعات انرژی کشور
- مدیریت انتشار ترازنامه انرژی کشور و ترازنامه انرژی استانها

 

معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي 
شرح وظایف
-
هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع برق و انرژی شامل برآورد تقاضا، تعیین ترکیب بهینه سبد عرضه و تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر و برق هسته­ ای، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی
- تدوین سیاستها و برنامه­ های کلان برق و انرژی و مبادلات برق با سایر کشورها

- برنامه­ ریزی و سیاستگذاری آینده پژوهی بخش برق و انرژی از جنبه فرایندهای ارائه خدمات، فناوریهای عرضه و مصرف و پیگیری تدوین برنامه ­های راهبردی بخش برق
- حمایت از نوآوری­ ها به ویژه در زمینه توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست
- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمد برنامه­ ریزی در صنعت برق
- نظارت بر اجرای برنامه های کلان برق و انرژی
- برنامه­ ریزی برای دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطلاعات انرژی کشور مدیریت انتشار ترازنامه انرژی کشور و ترازنامه انرژی استانها
- همکاری در ستاد بودجه وزارت نیرو جهت بودجه­ ریزی کلان منابع عمومی در بخش برق
- ایجاد هماهنگی بین گروه­ها جهت نیل به اهداف دفتر

 همکاران دفتر
مسئول امور دفتري متصدي امور دفتري:
شرح وظایف
- پی­گیری امور دفتر
- تنظیم برنامه جلسات مدیر کل و معاون دفتر
- انجام امور بایگانی
- حفظ و نگهداری اسناد
- تلاش در جهت به کارگیری سیستم­های اتوماسیون اداری در دفتر

شرح وظایف
- متصدی امور دفتری و بایگانی 
- تایپ گزارشها و نامه ­ها 
- انجام امور بایگانی
- نگهداری کلیه گزارش­ها و نامه­های تهیه شده در دفتر
  به صورت الکترونیکی

   
                     

گروه صدور مجوز و پروانه ها

 گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه اي و صدور مجوز و پروانه ها
- تدوین و نظارت عالیه بر اجراي نظامنامه اعطاي صلاحیت فنی و حرفه اي پیمانکاران و بهره برداران فعال در صنعت
برق
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز و پروانه هاي احداث، بهره برداري و نگهداري واحدهاي نیروگاهی و شبکه هاي
انتقال و توزیع برق
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز و پروانه هاي خرده فروشی در بازار برق
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال اوراق گواهی ظرفیت برق در بورس انرژي
- تشکیل کمیته ها و کارگروه هاي مرتبط

 
گروه اقتصاد برق

 - بررسی و نظارت بر تسهیم و تقسیم نقدینگی در صنعت برق
 - بررسی و نظارت بر عملکرد مالی شرکتها در زمینه خرید، فروش و ترانزیت برق
 - بررسی، تحلیل و اعلام هزینه تمام شده برق در مراحل تولید، انتقال و توزیع
 - رصد سامانه هاي صورتحساب (Billing) برق
 - بررسی و اعلام نظر در مورد تعرفه هاي پیشنهادي برق
 - نظارت بر عملکرد بازار برق و بورس انرژي و مقررات مربوطه

گروه برنامه ریزي و نظارت
-  مشارکت در تدوین سیاست ها و برنامه هاي کلان در حوزه برق و انرژي
-  نظارت عالیه و ارزیابی سیاست ها و برنامه هاي ابلاغی
-  نظارت بر تهیه و تنظیم و حسن اجراي احکام، موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي بودجه اي
-  مشارکت در تهیه و تنظیم تفاهم نامه ها و موافقتنامه هاي همکاریهاي ملی و بین المللی و نظارت بر حسن
اجراي آنها
-
همکاري با سازمانها، آژانس ها و شرکت هاي بین المللی جهت حمایت از توسعه طرحهاي کلان برق و انرژي
 
گروه آمار و ترازنامه
 
- تدوین سیاستهاي آماري صنعت برق
- راهبري و نظارت عالیه بر فعالیتها، طرحها و پژوهشهاي آماري در شرکتهاي مادر تخصصی ذیربط
- نظارت عالیه بر سامانههاي اطلاعاتی – عملیاتی و سامانه هاي آماري شرکتهاي ذیربط
- تدوین و انتشار ترازنامه انرژي کل کشور و سایر کتب آماري بخش برق و انرژي
- ارائه آمار و اطلاعات رسمی کشور به کلیه ارگانها و سازمانهاي داخلی و بینالمللی به عنوان مرجع رسمی حوزه
برق و انرژي
- تهیه و تدوین بانک اطلاعات ترازنامه انرژي کشور
- تهیه خبرنامه "اخبار برق کشورهاي همجوار"

 

گروه آمار و اطلاعات برق و انرژی

رئیس گروه آمار و اطلاعات برق و انرژی
- انجام مطالعات و تحقیقات جهت تبیین نیازها و انتظارات آماری و اطلاعاتی دستگاهها و سازمانهای برنامه­ ریزی و اجرایی کشور در زمینه برق و انرژی.
- تدوین سیاستها، هدایت و مدیریت در زمینه ایجاد بانک اطلاعات انرژی کشور.
- نظارت، هدایت و مدیریت در روند مطالعه، تحقیقات و تدوین ترازنامه­ های انرژی کل کشور و استانها.
- مطالعه و طراحی سیستمی به منظور دستیابی به روشهای نوین دسترسی سریع و جامع به آمار و اطلاعات برق و انرژی.
- آموزش همکاران در زمینه تهیه ترازنامه انرژی هر یک از حاملهای انرژی و بانکهای اطلاعاتی.
- هماهنگی، نظارت، هدایت و پیگیری کلیه وظایف محوله به اعضای گروه.
- نظارت بر تهیه، انتشار و توزیع ترازنامه و کتب انرژی.
 
 کارشناس ترازنامه انرژی
- جمع­ آوری و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به تولید، انتقال، واردات، صادرات، توزیع، مصرف و قیمتهای هر یک از حاملهای انرژی کل کشور و استانها.
- انجام مطالعات و تحققات و ارائه گزارش­های تحلیلی از وضعیت هریک از حاملهای انرژی کل کشور و استانها به منظور انجام برنامه­ ریزی ها و سیاستگذاری های آتی.
- تهیه گزارش­های مدیریتی و ارائه آمار مقایسه­ای ایران و جهان.
- برنامه­ریزی جهت نحوه اطلاع رسانی، پشتیبانی و تسهیل دسترسی سریع و جامع کاربران به آمار و اطلاعات برق و انرژی از طریق سیستم­ های نوین ارتباطات الکترونیکی و آموزش و آشنایی همکاران با این سیستم­ها.
 
کارشناس آمارهای بین­ المللی
- جمع ­آوری آمار و اطلاعات بین­ المللی حاملهای انرژی به صورت سری زمانی
- تحقیق و مطالعه به منظور ارائه تحلیل­ها و ارزیابی از وضعیت تولید، توزیع، انتقال، واردات، صادرات و مصرف انواع حاملهای انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان.
- تحقیق و مطالعه در خصوص وضعیت انرژی کشورها با محاسبه شاخص­ های بخش انرژی و ارائه تراز انرژی کشورهای مختلف.
- بررسی و جمع­ آوری آمار و اطلاعات به منظور تهیه بانک اطلاعاتی تبادلات برون مرزی برق و انرژی ایران با سایر کشورها.
- تهیه گزارش­های تحلیلی وضعیت برق و انرژی ایران و مقایسه با سایر کشورها به زبان انگلیسی.
- انجام تحقیقات و مطالعات جهت تبیین نیازها و انتظارات آموزشی مورد نیاز و برقراری ارتباط و هماهنگی جهت برگزاری دوره­ های مذکور.
 
کارشناس آمارهای ملی
- انجام مطالعات و تحقیقات جهت تعیین نیازها و انتظارات آمار انرژی کشور.
- کسب دانش فنی و تهیه بانکهای اطلاعاتی نفت، گاز، برق، زغالسنگ، بیوماس جامد، انرژیهای نو و سایر انرژی های ایران به صورت سری­های زمانی برای کل کشور و استانها.
- ارائه بانک­های اطلاعاتی مذکور از طریق سیستم­ های نوین ارتباطات الکترونیکی به کاربران.
- انجام امور دبیرخانه کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران.

گروه برنامه­ ریزی جامع و برآورد تقاضای برق و انرژی

رئیس گروه برنامه­ ریزی جامع و برآورد تقاضای برق و انرژی
تحقیق و بررسی در خصوص مدل­ها و روشهای برنامه­ ریزی برق و انرژی
- تدوین برنامه­ های بلند مدت عرضه برق و انرژی
- تدوین برنامه­ های تبادل انرژی الکتریکی با سایر کشورها
- مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه عرضه بهینه انرژی 
- تعریف و تدوین برنامه­ های گروه براساس وظایف هر یک از کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنها
- همکاری در آموزش و انتقال آموخته­ ها و تجربیات در اجرای مدل­های برنامه­ریزی برق و انرژی
- همکاری در اجرای مطالعات مربوط به گروه و جمع بندی و تحلیل نتایج به منظور ارائه گزارش­های  مختلف
 
کارشناس برنامه ­ریزی (عرضه و مدلسازی برق و انرژی)
 
- جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور استفاده در اجرای مدل­های توسعه بهینه ظرفیت تولید برق نظیر  WASP
- تحقیق و مطالعه در خصوص چگونگی اجرای مدل­های توسعه بهینه ظرفیت تولید برق نظیر WASP و کسب دانش فنی مربوط به آن
- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدل­های توسعه بهینه ظرفیت تولید برق نظیر WASP 
- ارائه گزارش­های مربوط به برنامه­ریزی­های بلندمدت بخش برق، با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف
(به منظور تعیین ترکیب بهینه نیروگاه ­ها، مقدار سوخت مورد نیاز، بررسی تأثیر اعمال محدودیت­ های زیست محیطی و مقایسه با نتایج سایر مدل­های انرژی)
- بررسی و تحقیق در خصوص پتانسیل­های مربوط به تبادل برق با کشورهای همسایه
-  آموزش مدل به همکاران
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه عرضه بهینه برق و انرژی
 
کارشناس برنامه­ ریزی (عرضه و مدلسازی برق و انرژی)
 
- جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور استفاده در اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر EFOM
- تحقیق و مطالعه در خصوص چگونگی اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر EFOM کسب دانش فنی مربوط به آن
- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر EFOM 
- ارائه گزارش­های مربوط به برنامه­ریزی­های بلندمدت بخش برق و انرژی با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات
مختلف (به منظور تعیین ترکیب بهینه نیروگاه­ها، مقدار سوخت مورد نیاز، بررسی تأثیر اعمال محدودیت­های زیست محیطی، بررسی تاثیرات تغییرات بخش­های مختلف انرژی برهم و مقایسه با نتایج بدست آمده از اجرای سایر مدل ­های انرژی) مقایسه فنی – اقتصادی مربوط به تبادل برق با کشورهای همسایه
 

کارشناس برنامه­ ریزی (عرضه و مدلسازی برق و انرژی)
 
- جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور استفاده در اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر Message
- تحقیق و مطالعه در خصوص چگونگی اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر Message و کسب دانش فنی مربوط به آن

 
- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر Message
- ارائه گزارش­های مربوط به برنامه­ریزی­های بلندمدت بخش برق و انرژی با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف (به منظور تعیین ترکیب بهینه نیروگاه­ها، مقدار سوخت مورد نیاز، بررسی تأثیر اعمال محدودیت­ های زیست محیطی، بررسی تأثیرات تغییرات بخش­های مختلف انرژی برهم و مقایسه با نتایج بدست آمده از اجرای سایر مدل­ های انرژی)

- آموزش مدل به همکاران
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه عرضه بهینه برق و انرژی
 

گروه اقتصاد برق

رئیس گروه
- انجام مطالعه، تحقیق و بررسی به منظور تدوین سیاست­ها و حمایت از نوآوری­ها و توسعه فناوری برق و انرژی
- مطالعه و بررسی پیشنهادات دریافتی در بخش نوآوری­ها وتوسعه فناوری برق و انرژی و پیگیری تصویب آنها
- تعریف و تدوین برنامه­های گروه براساس وظایف هر یک از کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنها
- همکاری در اجرای مطالعات مربوط به گروه و جمع­ بندی و تحلیل نتایج به منظور ارائه گزارش­های مختلف
 
کارشناس نوآوری­های نرم افزاری، مدیریتی و فنی
- مطالعه و شناسایی مستمر فناوری­های نوین نرم افزاری و مدیریتی مرتبط با برق و انرژی
- مطالعه و شناسایی مستمر فناوری­های نوین فنی مرتبط با برق و انرژی
- تدوین سیاستها و راهکارهای حمایتی از فناوریهای مطلوب از نظر فنی و اقتصادی
- مستند سازی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی فناوری­های نرم افزاری، مدیریتی و فنی
 
کارشناس فناوریهای سازگار با محیط زیست  
- مطالعه و شناسایی مستمر فناوری­های سازگار با محیط زیست مرتبط با برق و انرژی
- تدوین سیاستها و راهکارهای حمایتی از فناوریهای مطلوب سازگار با محیط زیست
- مستندسازی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی فناوریهای سازگار با محیط زیست
- همکاری در تدوین روشهای حل مشکلات زیست محیطی مرتبط با عرضه و تقاضای برق و انرژی
 
کارشناس آینده پژوهی برق و انرژی
- پیگیری تدوین برنامه­های استراتژیک توسعه فناوریها در بخش برق براساس چشم انداز بلندمدت توسعه کشور
- جمع آوری، مطالعه و بررسی مستمر آخرین نتایج تحقیقات انجام شده در سطح جهان در خصوص آینده پژوهی­های مرتبط با برق و انرژی
- مستندسازی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از مطالعات انجام شده