گزارش گروه آمار

 گزارش های گروه آمار
چهار دهه ترازنامه انرژی  کتاب انرژی در ایران  چاپ (سال 1389)
کتب آمار و نمودارهای انرژی  ترازنامه استانها
30  سال آمار انرژی کشور  اصطلاحات انرژی 
نمودار جریان انرژی  ضرایب و تبدیل واحدها
 
 
 استانداردهای مصرف انرژی
استانداردهای مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی
معیارهای مصرف انرژی
 
بررسي صادرات گازطبيعي همراه بامصرف سوخت مايع در نیروگاه ها  سال تهیه - 1393
بررسي سياستهاي جامع بهره وري انرژي در جمهوري تركيه سال تهیه - 1393