قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


                                 قوانین‌ انتشار‌ و‌ دسترسی‌آزاد‌ به‌ اطلاعات

-  آیین نامه اجرایی تبصره 1
-  آیین نامه اجرایی ماده 8
-  تصویب نامه هیأت وزیران
-  متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات