سیاستها

سیاستها
- سياست هاي ابلاغي كلي نظام از سوي مقام معظم رهبري
-  اجرايي شدن سياست هاي آلي نظام اداري کشور
 
نظامنامه
 -  نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو