احداث نیروگاه

احداث نیروگاه

پروانه‌هاي احداث، مجوزهايي هستند که به استناد مواد 5 و 6 قانون سازمان برق ايران از سوي وزارت نيرو
براي سرمايه‌گذاران واجد صلاحيتي که متقاضی احداث نيروگاه اند،‌ صادر می‌گردد. پروانه‌هاي احداث صادره
سه دسته اند
:
 
  1. احداث نيروگاه‌هاي بزرگ (بيشتر از 25 مگاوات).
  2. احداث نيروگاه‌هاي مقياس کوچک (25 مگاوات و کمتر از آن).
  3. احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير.

پروانه‌هاي احداث نيروگاه‌هاي بزرگ،
مجوزهايي هستند که از سوي وزارت نيرو براي سرمايه‌گذاران واجدصلاحيتِ متقاضي احداث نيروگاه‌هاي
بزرگ (بيشتر از 25 مگاوات) صادر می‌گردند. بدين منظور، سرمايه‌گذار در ابتدا می‌بایست که موافقت‌نامه‌ي
اصولي احداث نيروگاه و طرح اتصال به شبکه را از شرکت مادر تخصصی برق حرارتي اخذ کند (جهت کسب
اطلاع بيشتر در اين مورد به سايت شرکت مادر تخصصی برق حرارتي مراجعه نماييد). سپس سرمايه گذار
نسبت به تملک زمين ساخت‌گاه، اخذ مجوزهاي تأمین آب و محیط‌زیست و تهيه و ارائه برنامه زمان‌بندی
احداث نيروگاه اقدام مي‌نمايد. درنهایت پس از تکميل مدارک، درخواست صدور پروانه احداث به معاونت برق
و انرژي وزارت نيرو ارائه مي‌گردد.
جهت اطلاع از شيوه ارسال مدارک و مستندات براي درخواست صدور پروانه، شيوه‌ تهيه‌ تعهدنامه‌ دارنده‌
پروانه و مدارك لازم برای تحويل پروانه به اين صفحه مراجعه نماييد.
جهت اخذ اطلاعات مربوط به احداث مولدهاي مقياس کوچک (25 مگاوات و کمتر از آن) به سايت‌هاي گروه
هماهنگي و نظارت بر توزيع   و خدمات الکترونيکي مولدهاي کوچک مراجعه نماييد.
جهت اخذ اطلاعات مربوط به احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير به سايت سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) مراجعه
نماييد.

مستندات مربوط به احداث نيروگاه‌هاي بزرگ