قراردادها

نمونه قراردادهاي خريد برق از نيروگاه‌هاي بزرگ، مولدهاي مقياس کوچک و تجديدپذيرها