اطلاعیه (کارمزد و لیست ها)

* وفق دستور معاون محترم وزير نيرو در امور برق و انرژي بر نامه‌ي شماره‌ي 10926/380/د96 مورخ 1396/01/20 در خصوص استعلام مبالغ کارمزد صدور پروانه‌هاي صنعت برق جهت سال 1396 و در راستاي اجراي بند (5-2-2) دستورالعمل تعيين کارمزد و حق‌الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق، مبالغ مندرج در جدول بندِ (5-2-1) دستورالعمل مذکور بر اساس شاخص قيمت مصرف‌کننده(CPI)- اعلام شده توسط بانک مرکزي- براي سال 1396، به شرح ذيل تعديل مي‌گردند.
** مبالغ ذيل مي‌بايست به حساب غيرقابل برداشت تمرکز وجوه درآمد به شماره‌ي 4001049601003740
(شماره شبا: 590100004001049601003740 IR) وزارت نيرو نزد بانک مرکزي تحت عنوان «وزارت نيرو- اعتبارات موضوع ماده‌ي 5 و تبصره‌ي ماده‌ي 8 قانون برق» واريز گردند.

*** شماره اقتصادي و شناسه ملي وزارت نيرو جهت درج در اسناد مالياتي به شرح زيراند:
       شماره اقتصادي: 795-614-416-411
       شناسه ملي: 1400316131