انتقال

پروانه صادرات و واردات برق
1400/09/06
اطلاعیه:
صدور و تمدید پروانه صادرات و واردات برق صرفاً بصورت الکترونیکی، از طریق سامانه جامع مدیریت پروانه های
صنعت برق به نشانی  
http://license.moe.gov.ir انجام می شود لذا نیازی به مکاتبه و ارسال مدارک مورد نیاز
به صورت فیزیکی نمی باشد.