صدور مجوزها

تماس با ما

 
نشانی : تهران، تقاطع بزرگراه نیایش و کردستان،   ساختمان وزارت نیرو، طبقه هفتم، بال شرقی
دفتر : 81606860 -  021     و      81606861
دورنگار :   81606862  -021 
گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای و صدور پروانه و مجوزها  :
81606832 - 021
81606642  - 021