گزارش عملکرد گروه ها

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی

  گروه آمار و اطاعات انرژی    گزارش ها

گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای و صدور پروانه و مجوزها  گروه اقتصاد برق سال 1395  گزارش ها

گروه برنامه ريزي و نظارت

 
  گروه نو آوری و توسعه فناوری  سال  1396  گزارش ها