چهار دهه ترازنامه انرژي

تراز انرژی سال 94
1394/10/30
کل کتاب
متن و جداول 


- ترازنامه انرژی سال 1394
 
 
جداول
 بخش داخلی
- بخش اول: بخش ترازنامه و روند شاخص هاي
عمده اقتصاد انرژی
- بخش دوم : نفت
- بخش سوم : گاز طبیعی
- بخش چهارم : برق
- بخش پنجم : زغال سنگ
- بخش ششم : انرژی های تجدیدپذیر
- بخش هفتم : انرژی های هسته ای
- بخش هشتم: انرژی و محیط زیست
- بخش نهم: بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی

 
جداول
بخش جهانی


- انرژی و محیط زیست
- برق
- شاخص های انرژی و تراز انرژی
- زغال سنگ
- گاز طبیعی
- نفت
- جداول ذخایر و تولید اورانیوم