نمودارهای ترازنامه انرژی (ایران)

نمودارهای جریان انرژی

نمودار جریان منابع و مصارف بخش برق کشور
نمودار جریان انتشار گازهای گلخانه ای
ناشی از بخش انرژی کشور

 
نمودار جریان انرژی
از سال 90- تا سال 96
 

 
  از سال 90- تا سال 96
 
از سال 80- تا سال 89
 
  از سال 87- تا سال 89     
از سال 79- تا سال 71
 
   
نمودار جریان انرژی استانی سال 1375     
نمودار جریان انرژی استانی سال 1372