سری زمانی (ترازنامه)

سهم و رشد در ترازنامه انرژی
- سهم مصرف كنندگان نهایي در كل مصرف حاملهاي انرژي 
- سهم بخش ها در كل مصرف نهايي
- سهم حامل هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش ها
- اطلاعات عمومي ـ رشد سالانه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي
- رشد سالانه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديلات به تفكيك اجزاء
- رشد سالانه مصرف نهایي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف
- رشد سالانه مصرف انرژي در بخش هاي مختلف

تراز انرژی بر حسب میلیون بشکه  و میلیون تن معادل نفت خام
- اطلاعات عمومي ـ‌ روند شاخص هاي عمده اقتصاد انرژي
-  عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهایي
-  كل مصرف نهایي به تفكيك بخشها
-  مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي