ساير انتشارات

کتاب راهنمای انرژی
1389/05/18
یکی از اولویت های افزایش سطح تخصص در تهیه آمارهای پایه حوزه
 انرژی به گونه ای که بتوان بر آنها تعاریف و روش شناسی را اعمال نمود، انتشار راهنما نامه آمار انرژی از سوی آژانس بین المللی انرژی و اداره  آمار جامعه اروپایی تهیه شده است.
هدف:
این راهنمانامه، ارایه مقدمات و مبانی آمار انرژی برای غیر متخصصان می باشد.
 دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو با توجه به اهمیت و

 ضرورت آشنایی کارشناسان و مدیران بخش انرژی کشور با مباحث و تعاریف مطرح شده در این کتاب، تصمیم به ترجمه و انتشار کتاب مذکور گرفت.
 تا کنون این کتاب به 7 زبان دیگر ترجمه شده

 راهنمانامه داراى هفت فصل است:
 فصل اول مبانى آمار انرژى را ارايه می کند و پنج فصل بعدى به پنج نوع سوخت مختلف (برق و حرارت؛ گازطبيعى؛ نفت؛ سوختهاى جامد و  گازهای كارخانه اى؛ تجديدپذيرها و پسماندها) اختصاص يافته و فصل آخر درمورد ترازنامه انرژى می باشد.  guide-book.jpg