دفتر مدیر کل

دفتربرنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی

شرح وظایف دفتر
 

- مشارکت و اصلاح متن سند منشور انرژی
- شرکت، پیگیری و اجرای وظایف محوله در جلسات امور برق
- تهیه گزارشات پیشرفت ماهانه سیمای صنعت برق

مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي
شرح وظایف

- هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع برق و انرژی شامل برآورد تقاضا، تعیین ترکیب بهینه سبد عرضه و تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر  و برق هسته­ ای، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی
- تدوین سیاستها و برنامه­ های کلان برق و انرژی و مبادلات برق با سایر کشورها
- برنامه ­ریزی و سیاستگذاری آینده پژوهی بخش برق و انرژی از جنبه فرایندهای ارائه خدمات، فناوریهای عرضه و مصرف و پیگیری تدوین برنامه­ های راهبردی بخش برق
- حمایت از نوآوری­ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست
- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمد برنامه­ ریزی در صنعت برق
- نظارت بر اجرای برنامه ­های کلان برق و انرژی
- برنامه ­ریزی برای دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطلاعات انرژی کشور
- مدیریت انتشار ترازنامه انرژی کشور و ترازنامه انرژی استانها

 

معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي 
شرح وظایف
-
هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع برق و انرژی شامل برآورد تقاضا، تعیین ترکیب بهینه سبد عرضه و تعیین سهم انرژیهای تجدیدپذیر و برق هسته­ ای، با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی
- تدوین سیاستها و برنامه­ های کلان برق و انرژی و مبادلات برق با سایر کشورها

- برنامه­ ریزی و سیاستگذاری آینده پژوهی بخش برق و انرژی از جنبه فرایندهای ارائه خدمات، فناوریهای عرضه و مصرف و پیگیری تدوین برنامه ­های راهبردی بخش برق
- حمایت از نوآوری­ ها به ویژه در زمینه توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست
- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار نظام کارآمد برنامه­ ریزی در صنعت برق
- نظارت بر اجرای برنامه های کلان برق و انرژی
- برنامه­ ریزی برای دسترسی سریع و سهل عموم به ویژه پژوهشگران و کارشناسان به اطلاعات انرژی کشور مدیریت انتشار ترازنامه انرژی کشور و ترازنامه انرژی استانها
- همکاری در ستاد بودجه وزارت نیرو جهت بودجه­ ریزی کلان منابع عمومی در بخش برق
- ایجاد هماهنگی بین گروه­ها جهت نیل به اهداف دفتر

 همکاران دفتر
مسئول امور دفتري متصدي امور دفتري:
شرح وظایف
- پی­گیری امور دفتر
- تنظیم برنامه جلسات مدیر کل و معاون دفتر
- انجام امور بایگانی
- حفظ و نگهداری اسناد
- تلاش در جهت به کارگیری سیستم­های اتوماسیون اداری در دفتر

شرح وظایف
- متصدی امور دفتری و بایگانی 
- تایپ گزارشها و نامه ­ها 
- انجام امور بایگانی
- نگهداری کلیه گزارش­ها و نامه­های تهیه شده در دفتر
  به صورت الکترونیکی