(گروه اقتصاد برق )

شرح وظایف

رئیس گروه
- انجام مطالعه، تحقیق و بررسی به منظور تدوین سیاست­ها و حمایت از نوآوری­ها و توسعه فناوری برق و انرژی
- مطالعه و بررسی پیشنهادات دریافتی در بخش نوآوری­ها وتوسعه فناوری برق و انرژی و پیگیری تصویب آنها
- تعریف و تدوین برنامه­های گروه براساس وظایف هر یک از کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنها
- همکاری در اجرای مطالعات مربوط به گروه و جمع­ بندی و تحلیل نتایج به منظور ارائه گزارش­های مختلف
 
کارشناس نوآوری­های نرم افزاری، مدیریتی و فنی
- مطالعه و شناسایی مستمر فناوری­های نوین نرم افزاری و مدیریتی مرتبط با برق و انرژی
- مطالعه و شناسایی مستمر فناوری­های نوین فنی مرتبط با برق و انرژی
- تدوین سیاستها و راهکارهای حمایتی از فناوریهای مطلوب از نظر فنی و اقتصادی
- مستند سازی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی فناوری­های نرم افزاری، مدیریتی و فنی
 
کارشناس فناوریهای سازگار با محیط زیست  
- مطالعه و شناسایی مستمر فناوری­های سازگار با محیط زیست مرتبط با برق و انرژی
- تدوین سیاستها و راهکارهای حمایتی از فناوریهای مطلوب سازگار با محیط زیست
- مستندسازی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی فناوریهای سازگار با محیط زیست
- همکاری در تدوین روشهای حل مشکلات زیست محیطی مرتبط با عرضه و تقاضای برق و انرژی
 
کارشناس آینده پژوهی برق و انرژی
- پیگیری تدوین برنامه­های استراتژیک توسعه فناوریها در بخش برق براساس چشم انداز بلندمدت توسعه کشور
- جمع آوری، مطالعه و بررسی مستمر آخرین نتایج تحقیقات انجام شده در سطح جهان در خصوص آینده پژوهی­های مرتبط با برق و انرژی
- مستندسازی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از مطالعات انجام شده