(گروه برنامه­ ریزی جامع و برآورد تقاضای برق و انرژی )

شرح وظایف

رئیس گروه برنامه­ ریزی جامع و برآورد تقاضای برق و انرژی
تحقیق و بررسی در خصوص مدل­ها و روشهای برنامه­ ریزی برق و انرژی
- تدوین برنامه­ های بلند مدت عرضه برق و انرژی
- تدوین برنامه­ های تبادل انرژی الکتریکی با سایر کشورها
- مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه عرضه بهینه انرژی 
- تعریف و تدوین برنامه­ های گروه براساس وظایف هر یک از کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنها
- همکاری در آموزش و انتقال آموخته­ ها و تجربیات در اجرای مدل­های برنامه­ریزی برق و انرژی
- همکاری در اجرای مطالعات مربوط به گروه و جمع بندی و تحلیل نتایج به منظور ارائه گزارش­های  مختلف
 
کارشناس برنامه ­ریزی (عرضه و مدلسازی برق و انرژی)
 
- جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور استفاده در اجرای مدل­های توسعه بهینه ظرفیت تولید برق نظیر  WASP
- تحقیق و مطالعه در خصوص چگونگی اجرای مدل­های توسعه بهینه ظرفیت تولید برق نظیر WASP و کسب دانش فنی مربوط به آن
- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدل­های توسعه بهینه ظرفیت تولید برق نظیر WASP 
- ارائه گزارش­های مربوط به برنامه­ریزی­های بلندمدت بخش برق، با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف
(به منظور تعیین ترکیب بهینه نیروگاه ­ها، مقدار سوخت مورد نیاز، بررسی تأثیر اعمال محدودیت­ های زیست محیطی و مقایسه با نتایج سایر مدل­های انرژی)
- بررسی و تحقیق در خصوص پتانسیل­های مربوط به تبادل برق با کشورهای همسایه
-  آموزش مدل به همکاران
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه عرضه بهینه برق و انرژی
 
کارشناس برنامه­ ریزی (عرضه و مدلسازی برق و انرژی)
 
- جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور استفاده در اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر EFOM
- تحقیق و مطالعه در خصوص چگونگی اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر EFOM کسب دانش فنی مربوط به آن
- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر EFOM 
- ارائه گزارش­های مربوط به برنامه­ریزی­های بلندمدت بخش برق و انرژی با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات
مختلف (به منظور تعیین ترکیب بهینه نیروگاه­ها، مقدار سوخت مورد نیاز، بررسی تأثیر اعمال محدودیت­های زیست محیطی، بررسی تاثیرات تغییرات بخش­های مختلف انرژی برهم و مقایسه با نتایج بدست آمده از اجرای سایر مدل ­های انرژی) مقایسه فنی – اقتصادی مربوط به تبادل برق با کشورهای همسایه
 

کارشناس برنامه­ ریزی (عرضه و مدلسازی برق و انرژی)
 
- جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور استفاده در اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر Message
- تحقیق و مطالعه در خصوص چگونگی اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر Message و کسب دانش فنی مربوط به آن

 
- تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدل­های عرضه بهینه انرژی نظیر Message
- ارائه گزارش­های مربوط به برنامه­ریزی­های بلندمدت بخش برق و انرژی با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف (به منظور تعیین ترکیب بهینه نیروگاه­ها، مقدار سوخت مورد نیاز، بررسی تأثیر اعمال محدودیت­ های زیست محیطی، بررسی تأثیرات تغییرات بخش­های مختلف انرژی برهم و مقایسه با نتایج بدست آمده از اجرای سایر مدل­ های انرژی)

- آموزش مدل به همکاران
- انجام مطالعات و تحقیقات به منظور تهیه و تدوین مدل بومی متناسب با شرایط کشور در زمینه عرضه بهینه برق و انرژی