(گروه آمار و اطلاعات برق و انرژی )

شرح وظایف

رئیس گروه آمار و اطلاعات برق و انرژی
- انجام مطالعات و تحقیقات جهت تبیین نیازها و انتظارات آماری و اطلاعاتی دستگاهها و سازمانهای برنامه­ ریزی و اجرایی کشور در زمینه برق و انرژی.
- تدوین سیاستها، هدایت و مدیریت در زمینه ایجاد بانک اطلاعات انرژی کشور.
- نظارت، هدایت و مدیریت در روند مطالعه، تحقیقات و تدوین ترازنامه­ های انرژی کل کشور و استانها.
- مطالعه و طراحی سیستمی به منظور دستیابی به روشهای نوین دسترسی سریع و جامع به آمار و اطلاعات برق و انرژی.
- آموزش همکاران در زمینه تهیه ترازنامه انرژی هر یک از حاملهای انرژی و بانکهای اطلاعاتی.
- هماهنگی، نظارت، هدایت و پیگیری کلیه وظایف محوله به اعضای گروه.
- نظارت بر تهیه، انتشار و توزیع ترازنامه و کتب انرژی.
 
 کارشناس ترازنامه انرژی
- جمع­ آوری و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به تولید، انتقال، واردات، صادرات، توزیع، مصرف و قیمتهای هر یک از حاملهای انرژی کل کشور و استانها.
- انجام مطالعات و تحققات و ارائه گزارش­های تحلیلی از وضعیت هریک از حاملهای انرژی کل کشور و استانها به منظور انجام برنامه­ ریزی ها و سیاستگذاری های آتی.
- تهیه گزارش­های مدیریتی و ارائه آمار مقایسه­ای ایران و جهان.
- برنامه­ریزی جهت نحوه اطلاع رسانی، پشتیبانی و تسهیل دسترسی سریع و جامع کاربران به آمار و اطلاعات برق و انرژی از طریق سیستم­ های نوین ارتباطات الکترونیکی و آموزش و آشنایی همکاران با این سیستم­ها.
 
کارشناس آمارهای بین­ المللی
- جمع ­آوری آمار و اطلاعات بین­ المللی حاملهای انرژی به صورت سری زمانی
- تحقیق و مطالعه به منظور ارائه تحلیل­ها و ارزیابی از وضعیت تولید، توزیع، انتقال، واردات، صادرات و مصرف انواع حاملهای انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان.
- تحقیق و مطالعه در خصوص وضعیت انرژی کشورها با محاسبه شاخص­ های بخش انرژی و ارائه تراز انرژی کشورهای مختلف.
- بررسی و جمع­ آوری آمار و اطلاعات به منظور تهیه بانک اطلاعاتی تبادلات برون مرزی برق و انرژی ایران با سایر کشورها.
- تهیه گزارش­های تحلیلی وضعیت برق و انرژی ایران و مقایسه با سایر کشورها به زبان انگلیسی.
- انجام تحقیقات و مطالعات جهت تبیین نیازها و انتظارات آموزشی مورد نیاز و برقراری ارتباط و هماهنگی جهت برگزاری دوره­ های مذکور.
 
کارشناس آمارهای ملی
- انجام مطالعات و تحقیقات جهت تعیین نیازها و انتظارات آمار انرژی کشور.
- کسب دانش فنی و تهیه بانکهای اطلاعاتی نفت، گاز، برق، زغالسنگ، بیوماس جامد، انرژیهای نو و سایر انرژی های ایران به صورت سری­های زمانی برای کل کشور و استانها.
- ارائه بانک­های اطلاعاتی مذکور از طریق سیستم­ های نوین ارتباطات الکترونیکی به کاربران.
- انجام امور دبیرخانه کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران.