(گروه صدور مجوز و پروانه ها)

شرح وظایف

 گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه اي و صدور مجوز و پروانه ها
- تدوین و نظارت عالیه بر اجراي نظامنامه اعطاي صلاحیت فنی و حرفه اي پیمانکاران و بهره برداران فعال در صنعت
برق
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز و پروانه هاي احداث، بهره برداري و نگهداري واحدهاي نیروگاهی و شبکه هاي
انتقال و توزیع برق
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز و پروانه هاي خرده فروشی در بازار برق
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال اوراق گواهی ظرفیت برق در بورس انرژي
- تشکیل کمیته ها و کارگروه هاي مرتبط

 
گروه اقتصاد برق

 - بررسی و نظارت بر تسهیم و تقسیم نقدینگی در صنعت برق
 - بررسی و نظارت بر عملکرد مالی شرکتها در زمینه خرید، فروش و ترانزیت برق
 - بررسی، تحلیل و اعلام هزینه تمام شده برق در مراحل تولید، انتقال و توزیع
 - رصد سامانه هاي صورتحساب (Billing) برق
 - بررسی و اعلام نظر در مورد تعرفه هاي پیشنهادي برق
 - نظارت بر عملکرد بازار برق و بورس انرژي و مقررات مربوطه

گروه برنامه ریزي و نظارت
-  مشارکت در تدوین سیاست ها و برنامه هاي کلان در حوزه برق و انرژي
-  نظارت عالیه و ارزیابی سیاست ها و برنامه هاي ابلاغی
-  نظارت بر تهیه و تنظیم و حسن اجراي احکام، موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي بودجه اي
-  مشارکت در تهیه و تنظیم تفاهم نامه ها و موافقتنامه هاي همکاریهاي ملی و بین المللی و نظارت بر حسن
اجراي آنها
-
همکاري با سازمانها، آژانس ها و شرکت هاي بین المللی جهت حمایت از توسعه طرحهاي کلان برق و انرژي
 
گروه آمار و ترازنامه
 
- تدوین سیاستهاي آماري صنعت برق
- راهبري و نظارت عالیه بر فعالیتها، طرحها و پژوهشهاي آماري در شرکتهاي مادر تخصصی ذیربط
- نظارت عالیه بر سامانههاي اطلاعاتی – عملیاتی و سامانه هاي آماري شرکتهاي ذیربط
- تدوین و انتشار ترازنامه انرژي کل کشور و سایر کتب آماري بخش برق و انرژي
- ارائه آمار و اطلاعات رسمی کشور به کلیه ارگانها و سازمانهاي داخلی و بینالمللی به عنوان مرجع رسمی حوزه
برق و انرژي
- تهیه و تدوین بانک اطلاعات ترازنامه انرژي کشور
- تهیه خبرنامه "اخبار برق کشورهاي همجوار"