دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی

معرفی دفتر

 
وزارت نیرو
 
معاونت امور برق و انرژی
 
دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان برق و انرژی
 
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي   
 
محمدعلي شفيع زاده
پست الكترونيكي:
معاون مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي 
مصطفي توانپور پاوه
پست الكترونيكي: m.tavanpour@moe.gov.ir
شرح وظایف
گروه  آمار و ترازنامه انرژی
 
گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای
و صدور پروانه و مجوزها
گروه برنامه ريزي و نظارت


 
گروه اقتصاد برق