برنامه های عملیاتی

- گروه تدوین نظام صلاحیت فنی و حرفه ای و صدور پروانه و مجوزها

-  گروه آمار و اطاعات انرژی    برنامه های عملیاتی
 
-  گروه اقتصاد برق  برنامه های عملیاتی


- گروه برنامه ريزي و نظارت

 

  گروه توسعه فناوری های نوین برق و انرژی 1395  برنامه های عملیاتی