اخبار

 کاسا - 1000

کاسا - 1000

1400/07/26

- ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی جهت واردات برق در پروژه کاسا - 1000