اخبار

 عربستان

عربستان

1401/05/11

-تصمیم عربستان سعودی در دو برابر کردن مناقصه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با افزایش رشد خاورمیانه