اخبار

 ترکیه

ترکیه

1400/10/20

- ثبت بالا تربن رکورد برای نصب ظرفیت­های بادی در ترکیه در سال 2021