اخبار

 ترکیه

ترکیه

1400/03/08

-ابعاد فاجعه در سوریه 4 ماه پس از قطع آب فرات توسط ترکیه