اخبار

 ترکمنستان

ترکمنستان

1399/05/06

 - آغاز به ساخت شبکه حلقوی برق در ترکمنستان