اخبار

 ترکمنستان

ترکمنستان

1400/08/23

- افزایش 34 درصدی صادرات برق ترکمنستان