اخبار

افغانستان

افغانستان

1400/02/26

- انفجار دو دکل برق وارداتی ازبکستان در افغانستان