اخبار

افغانستان

افغانستان

1400/10/20

- قطعی برق در افغانستان با کاهش صادرات برق ازبکستان به این کشور
- امضای قرارداد جدید تأمین برق مابین افغانستان و تاجیکستان
- توقف کار پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان