اخبار

 ارمنستان

ارمنستان

1400/10/20

- راه اندازی نیروگاه حرارتی با ظرفیت 254 مگاوات در ایروان