اخبار

آذربایجان

آذربایجان

1401/02/21

- وجود 9200 مگاوات پتانسیل انرژی خورشیدی و بادی در منطقه قره باغ