اخبار

آذربایجان

آذربایجان

1400/01/29

- احداث پروژه 230 مگاواتی خورشیدی مبتنی بر سرمایه­گذاری خارجی و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آذربایجان