اخبار

آذربایجان

آذربایجان

1400/10/07

- 7538 مگاوات کل ظرفیت نصب شده برق در آذربایجان
- افزایش تولید برق آذربایجان در دوره ژانویه تا نوامبر
- پیشنهاد صادرات برق از نخجوان به ترکیه توسط وزیر انرژی آذربایجان