نمودار های جریان انرژی

دهه 90    
نمودار جریان منابع و مصارف بخش برق
نمودار جریان انرژی
نمودار انتشار گازهای آلاینده 
Flow of Energy Flow of Electricity Chart GHG Emission Flow Chart
سال 95
سال 94

سال 93
سال 92
سال 91
سال 90

 
  سال 91
سال 90 

 
دهه 80 
  Flow of Energy Flow of Electricity Chart GHG Emission Flow Chart
سال  89
سال  88
سال  87
سال  86
سال  85
سال  84
سال  83
سال  82
سال  81
سال  80
  سال 1389
سال 1388

سال 1387
دهه 70  
 سال 79