قوانین و مقررات برق و انرژی ( وزارت نیرو )
1387/06/15
 

شامل :
قوانين -اساسنامه - آراء وحدت رويه -
تصویب‌نامه - آيين نامه ها
لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق

قانون اجازه قبول عضويت و پرداخت حق عضويت. کنفرانس جهاني نيرو

قانون سازمان برق ايران

قانون اجازه عضويت وزارت آب و برق در کنفرانس. جهاني شبکه هاي وسيع فشار قوي (سيگره)

قانون احداث تونل مشترك شهري

قانون استفساريه نسبت به (1) تلقي يا عدم تلقي وجوه. دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق. عمومي و (2) بند (ک) تبصره (19) قانون برنامه دوم. توسعه

قانون تسهيل برقي کردن چاه‌هاي کشاورزي

ازقانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تشکيل شوراي عالي انرژي

از قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

از قانون اصلاح ماده (3) و جدول شماره (4) و (8) قانون. برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه 84 کل کشور

قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها 

 

اساسنامه

اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير)

 

آراء وحدت رويه

 رأي هئيت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص آئين نامه تکميلي تعرفه هاي برق و جداول محاسبه بهاي برق

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرايط عمومي آنها در خصوص انواع مصارف برق

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 43-4 آئين نامه تکميلي تعرفه هاي برق

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند (الف) ماده (4) تعرفه هاي برق

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه وزارت نيرو در خصوص افزایش تعرفه برق

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برابطال تعرفه شماره 3 توليد کشاورزي از تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لغو مصوبات وزارت نيرو در مورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراک‌هاي عمومي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند الف ماده 6 و بند الف ماده 5 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها و ....

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تعرفه 3 توليد کشاورزي از تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به سالهاي 1379 الی 1382

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال تعرفه شماره3 (توليد کشاورزي) مربوط به استان خراسان مصوب وزارت نيرو

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها

تصویب‌نامه

تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق

 

آئين نامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور (بهره برداري از شن و ماسه)

آيين نامه اجرايي  فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب

تصويبنامه هئيت وزيران در مورد ماده 11 قانون سازمان برق ايران و هزينه روشنائي معابر

تصويبنامه در خصوص نحوه ترخيص تجهيزات ساخت نيروگاه، توليد و انتقال نيروي برق

تصويب نامه در خصوص صادرات برق

تصويب نامه در خصوص شرکتهاي مادر تخصصي

تصويب نامه درخصوص تعيين اعضاي مجمع عمومي شرکتهاي مادر تخصصی

تصويب نامه درخصوص انرژي برق مشمول تعرفه 16/27 کتاب مقررات صادرات و واردات

تصويبنامه درخصوص اعضاي مجمع عمومي شرکت‌هاي مادر تخصصي سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) 

تصويبنامه راجع به افزايش بهاي فرآورده هاي نفتي

تصويبنامه درخصوص نرخ آب وبرق

تصويبنامه راجع به انتقال بدهي سازمان مديريت و توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) و شرکتهاي سهامي آب و فاضلاب کشور به دولت

تصويب نامه درخصوص افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري در استان هرمزگان

تصويبنامه درمورد تأمين مالي طرح احداث نيروگاه  خورشيدي- حرارتي يزد

تصويبنامه درخصوص تأمين مالي فاز دوم طرح نيروگاه شمال شرق (توس)

آيين نامه ها

آئين‌نامه ايمني کار روي خطوط و تجهيزات برقدار

 

آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق

آئين‌نامه تسهيلات و نحوه تبدیل درآمد توليد‌کنندگان.غيردولتي برق به ارز

آئين‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصي مديريت توليد،.انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

آئين‌نامه اجرائي شرايط و تضمين خريد برق موضوع .بند (ب) ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

آئين‌نامه اجرائي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده.121 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

آئين‌نامه اجرائي بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون.برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

از آئين‌نامه اجرائي جزء2-5 بند الف تبصره 13 قانون..بودجه سال 1385 کل کشور