قوانین و مقررات

 
قوانين برنامه توسعه اقتصادي٬
اجتماعي و فرهنگي كشور
 
قوانين برنامه توسعه اقتصادي٬
اجتماعي و فرهنگي كشور
 
قوانین‌ انتشار‌ و‌ دسترسی‌
آزاد‌ به‌ اطلاعات
           
  قانون برنامه ششم
  قانون برنامه پنجم
  قانون برنامه چهارم
  قانون برنامه سوم
  قانون برنامه دوم
  قانون برنامه اول
    قانون اصلاح الگوی مصرف
  آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
  اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
    آیین نامه اجرایی تبصره 1
  آیین نامه اجرایی ماده 8
  تصویب نامه هیأت وزیران
  متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 

 
         
اسناد توسعه بخشی  
سیاستها
 
نظامنامه
  سند توسعه بخشی انرژی هسته ای
  سند توسعه بخشی برق و انرژی های نو
  سند ويژه توسعه فرابخشي مديريت انرژي
  سند توسعه بخشي نفت و گاز
  قوانین و مقررات برق و انرژی ( وزارت نیرو )
    سياست هاي ابلاغي كلي نظام از سوي مقام معظم رهبري
اجرايي شدن سياست هاي آلي نظام اداري کشور
    نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو
 
لایحه - بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی
  شیوه نامه اجرایی نظام نامه آمار و اطلاعات وزارت نیرو
  لايحه برنامه پنج ساله پنجم پيشرفت و عدالت