مستندات مربوط به پروانه بهره‌برداري نيروگاه‌هاي متصل به شبکه 63 کيلوولت و بالاتر