نمونه قراردادها

نمونه قراردادها    
 نمونه قراردادهاي خريد برق از نيروگاه‌هاي بزرگ، مولدهاي مقياس کوچک و تجديدپذيرها به صورت زير اند:

1 نيروگاه بزرگ :  قرارداد مهر شده + ابلاغيه،
                        
موافقتنامه، 
                        
شرايط عمومي،
                        
شرايط خصوصي
2 مولد مقياس کوچک

 
3 حوزه‌ي بازار برق شامل:
                     قرارداد خدمات انتقال
                     قرارداد خرید برق
                     قرارداد دوجانبه برق
                     قرارداد فروش برق

 
4 نيروگاه تجديدپذير
5  توليد تجديدپذير توسط مشترکين