آمار و اطلاعات برق و انرژی

برنامه عملیاتی)
سال - 1395- 1396- 1397
تهیه ترازنامه انرژی کشور 1393
تهیه کتب " مروری بر 27 سال آمار انرژی

مکانیزه نمودن بخش جهانی کتاب ترازنامه انرژی در راستای تهیه بانک اطلاعات ترازنامه انرژی کشور
تهیه خبرنامه بخش برق کشورهای همجوار
سال 1394
تهيه ترازنامه انرژي
تهيه کتاب مروری بر 25 سال آمار انرژی ایران
تهيه کتاب آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان
همکاری با کمیته آماربخشی وزارت نیرو
همکاری با کمیته GIS وزارت نیرو
ارزیابی واحدهای آمار و اطلاعات برق وزارت نیرو
همکاری با همکاران توانیر و مرکز آمار ایران در خصوص اجرای پروژه ISIC
طراحی، استقرار و ارتقای سامانه آمار و اطلاعات انرژی و جمع آوری داده های مورد نیاز
تهیه خبرنامه بخش برق کشورهای همجوار
طراحی صفحات وب و بارگذاری مطالب
ترجمه متون و تهیه گزارش های موردی و پاسخ به نامه ها
سال 1393
تهيه بانك اطلاعاتي و ترازنامه‌هاي انرژي
تهيه ترازنامه انرژي
تهيه کتاب مروری بر آمار انرژی ایران
تهيه کتاب آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان
همکاری با واحدهای آمار و اطلاعات صنعت برق و ارگان های برون سازمانی
بانک اطلاعات ترازنامه انرژی
خبرنامه بخش برق کشورهای همجوار
طراحی صفحات وب و بارگذاری مطالب
 سال 1390
   تدوين و چاپ كتاب ترازنامه انرژي سال 1389  
  تدوين و چاپ كتاب دو زبانه آمار و نمودارهاي انرژي ايران و جهان (1388، 2009)
  تهیه کتاب "مروری بر 22 سال آمار انرژی کشور"
  همکاری با سازمان ملل(گروه اوسلو) و آژانس بین­ المللی انرژی به عنوان نماینده ایران جهت تدوین نسخه جدید کتاب (Energy  Statistics Manual
  بروز نمودن بانك اطلاعات بین ­المللی نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق، انرژی­ه ای تجدید پذیر، زغال سنگ و فرآورده های حاصل از آن و ترازهای انرژی
  اطلاع رسانی در زمينه آمار انرژي به طرق مختلف از جمله انتشار کتاب و وب سایت
بررسي امكان ايجاد سامانه انرژی با یاری سازمانهای همکار در تدوین ترازنامه انرژی کشور
  برقراري ارتباط دو سویه و هماهنگي بين ارگانهای بیـن المللـی نظیـر شـوراي جهاني انرژي و آژانس بین المللی انرژی با وزارت نيرو به طور مستقیم و ارتباط با سازمان ملل از طریق مرکز آمار ایران به منظور تبادل اطلاعات بخش انرژي
  پیشنهاد طرح توسعه" سیستم اطلاعات انرژی" و اجرای طرح زیر سیستم­های مربوطه 
 
 سال 1389  

تدوين و چاپ كتاب ترازنامه انرژي سال 1388
تدوين و چاپ كتاب دو زبانه آمار و نمودارهاي انرژي ايران و جهان (1387، 2008)
تهیه کتاب "مروری بر 21 سال آمار انرژی کشور"
ترجمه کتاب (Energy Statistics Manual ) تهیه شده توسط سه ارگان IEA ،  OECD وEuro stat  
تهيه بانك اطلاعات بین­ المللی نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق، انرژی­های تجدید پذیر، زغال سنگ و همچنین فرآورده­ های حاصل از آن و ترازهای انرژی
اطلاع رسانی در زمينه آمار انرژي به طرق مختلف از جمله انتشار کتاب و وب سایت

برقراري ارتباط  دو سویه و هماهنگي بين ارگانهای بیـن المللـی نظیـر شـوراي جهاني انرژي و آژانس بین المللی انرژی با برقراري ارتباط  دو سویه و هماهنگي بين ارگانهای بیـن المللـی نظیـر شـوراي جهاني انرژي و آژانس بین المللی انرژی