مجموعه آمارهای بین المللی

مجموعه سری زمانی آمار جهانی
-  نفت خام وفرآورده های نفتی
- ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصاد انرژي
- گاز طبیعی
- برق
- زغال سنگ و فرآورده های آن
- محیط زیست