کتاب راهنما 2005

راهنمای آمار انرژی
ین کتاب توسط سه ارگان بین المللی معتبر IEA ، OECD  و Euro stat  به زبان انگلیسی تدوین و به 8 زبان دیگر ترجمه شده است.
نسخ ترجمه شده این کتاب از جمله فارسی بر روی وب سایتIEA به آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می باشد.
 
 
 
دسترسی به فایل فارسی    Download the PDF