کتاب راهنما 2005

دسترسی به فایل فارسی    Download the PDF
ین کتاب توسط سه ارگان بین المللی معتبر IEA ، OECD  و Euro stat  به زبان انگلیسی تدوین و به 8 زبان دیگر ترجمه شده است.
نسخ ترجمه شده این کتاب از جمله فارسی بر روی وب سایتIEA به آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می باشد.