نمودار های جریان انرژی

دهه 90   Energy Flow Chart
نمودار جریان منابع و
مصارف بخش برق
نمودار جریان انرژی
نمودار انتشار
گازهای آلاینده 
Flow of Energy Flow of Electricity Chart GHG Emission Flow Chart
  سال 95   سال 94
  سال 93
  سال 92
  سال 91
  سال 90

 

Flow 2013-

 

 
سال 1391
سال 1390 

سال 1389
سال 1388

سال 1387

Flow GHG 2013-