سهم و رشد در ترازنامه انرژی
سهم مصرف كنندگان نهایي در كل مصرف حاملهاي انرژي 
سهم بخش ها در كل مصرف نهايي
سهم حامل هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش ها
اطلاعات عمومي ـ رشد سالانه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي
رشد سالانه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديلات به تفكيك اجزاء
رشد سالانه مصرف نهایي حامل هاي انرژي در بخش هاي مختلف
رشد سالانه مصرف انرژي در بخش هاي مختلف
 
تراز انرژی بر حسب میلیون بشکه  و میلیون تن معادل نفت خام
اطلاعات عمومي ـ‌ روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي
 عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهایي
 كل مصرف نهایي به تفكيك بخشها
 مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي
 
 
سری زمانی - ترازنامه انرژی ایران سال 46-95
1397/11/13