سری زمانی- ترازنامه انرژی ایران 94-46

 
    

1396/10/10
- سهم و رشد در ترازنامه انرژی
- تراز انرژی بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام
- تراز انرژی بر حسب میلیون تن معادل نفت خام


==========================