سری زمانی- ترازنامه انرژی ایران 95-46

سهم و رشد در ترازنامه انرژی
 
تراز انرژی بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام
 
تراز انرژی بر حسب میلیون تن معادل نفت خام