تراز 88

ترازنامه انرژی سال 1388
کل کتاب
متن و جداول 
 
جداول
 بخش داخلی
- بخش اول: بخش ترازنامه و روند شاخص هاي
عمده اقتصاد انرژی

- بخش دوم : نفت
- بخش سوم : گاز طبیعی
- بخش چهارم : برق
- بخش پنجم : زغال سنگ
- بخش ششم : انرژی های تجدیدپذیر
- بخش هفتم : انرژی های هسته ای

- بخش هشتم: انرژی و محیط زیست
- بخش نهم: بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی
 
جداول
بخش جهانی