تراز 85

ترازنامه انرژی سال 1385
متن و جداول 
 
جداول
 بخش داخلی
-
بخش ترازنامه و روند شاخص هاي عمده اقتصاد انرژی
- نفت
- گاز طبیعی
- برق
- زغال سنگ
- انرژی های تجدیدپذیر
- انرژی های هسته ای

- انرژی و محیط زیست
- بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی

 
جداول
بخش جهانی
- انرژی و محیط زیست
- برق
- شاخص های انرژی و تراز انرژی
- زغال سنگ
- گاز طبیعی
- نفت
- جداول ذخایر و تولید اورانیوم

 
 
فایل اکسل موجود نمی باشد