تراز 90

 
بخش داخلی

- برق
- بهینه سازی
- تجدیدپذیرها
- تراز انرژی ایران از سال 84-91
- زغال سنگ
- شاخص های عمده اقتصاد انرژی ایران
- گاز
- محیط زیست
- نفت
بخش جهانی

- انرژی و محیط زیست
- اورانیوم

- برق
- تراز انرژی
- زغال سنگ
- گاز طبیعی
- نفت

 
متن و جداول 
-
ترازنامه انرژی سال  1390


 
فایل های بخش داخلی و جهانی ( با فرمت اکسل)