تراز 90

جداول بخش داخلی - جهانی

بخش داخلی

- برق
- بهینه سازی
- تجدیدپذیرها
- تراز انرژی ایران از سال 84-91
- زغال سنگ
- شاخص های عمده اقتصاد انرژی ایران
- گاز
- محیط زیست
- نفت

 
 
بخش جهانی

- انرژی و محیط زیست
- اورانیوم
- برق
- تراز انرژی
- زغال سنگ
- گاز طبیعی
- نفت

فایل های بخش داخلی و جهانی

*******