تراز 94

جداول - فرمت اکسل
 
- ترازنامه انرژی
سال 1394

 بخش داخلی
- بخش اول: بخش ترازنامه انرژی
                       : روند شاخص هاي عمده اقتصاد انرژی
- بخش دوم : نفت
- بخش سوم : گاز
- بخش چهارم : برق
- بخش پنجم : زغال سنگ
- بخش  ششم : انرژی های تجدیدپذیر

- بخش هفتم: انرژی و محیط زیست
- بخش هشتم: بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی
 

بخش جهانی
- بخش اول : نفت خام و فرآورده های نفتی
- بخش دوم : گاز
- بخش سوم : برق  و انرژی های تجدیدپذیر
- بخش چهارم : زغالسنگ

- بخش پنجم: تراز انرژی
- بخش ششم : محیط زیست
- بخش هفتم:  بهینه سازی مصرف انرژی


 
  فایل های اکسل - بخش داخلی فایل های اکسل -  بخش جهانی