تراز 92

 
  کل کتاب
  متن و جداول 

 

- ترازنامه انرژی سال 1392 
جداول
 بخش داخلی

- برق
- بهینه سازی
- تجدیدپذیرها
- تراز انرژی ایران از سال 84-92
- زغال سنگ
- شاخص های عمده اقتصاد انرژی ایران
- گاز
- محیط زیست
- نفت
جداول
 بخش جهانی

- انرژی و محیط زیست
- اورانیوم
- برق
- تراز انرژی
- زغال سنگ
- گاز طبیعی
- نفت

 
فایل های بخش داخلی (با فرمت اکسل)
 فایل های بخش جهانی (با فرمت اکسل)