تراز 92

 
 
  کل کتاب
   متن و جداول  
بخش داخلی
- بخش :ترازنامه انرژی
               : روند شاخص هاي عمده اقتصاد انرژی
- بخش  : نفت
- بخش : گاز
- بخش  : برق
- بخش  : زغال سنگ
- بخش  : انرژی های تجدیدپذیر

- بخش : انرژی و محیط زیست
- بخش : بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی
 
بخش جهانی
- بخش  : نفت خام و فرآورده های نفتی
- بخش  : گاز
- بخش : برق  و انرژی های تجدیدپذیر
- بخش  : زغالسنگ

- بخش: تراز انرژی
- بخش  : محیط زیست
فایل های بخش داخلی (با فرمت اکسل)
فایل های بخش جهانی (با فرمت اکسل)