فهرست جداول بخش گاز

- تولید گاز غنی از منابع مختلف
- تولید گاز سبک از منابع مختلف
- تزريق گاز غنی و سبک به ميادين
- صادرات و واردات گاز طبيعي
- شبکه، انشعابات و تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی
- مصارف نهایی گاز طبيعي به تفكيك بخش هاي اقتصادي
- مصارف بخش انرژی گاز طبيعي به تفكيك بخش هاي اقتصادي
قيمت متوسط فروش گازطبيعي
بخش گاز طبیعی = 29 سال
1397/09/11