فهرست جداول بخش برق
- تولید، صادرات، سوآپ و خوراک پالایشگاه نفت خام
- فعاليتهاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران
- ظرفيت اسمي پالايشگاه هاي كشور در سال هاي منتخب
- ظرفيت عملي پالايشگاه هاي كشور
- كل توليد فرآورده هاي نفتي کشور به تفکیک پالایشگاه ها
- کل تولید فرآورده های نفتی کشور به تفکیک انواع فرآورده
- توليد گاز مايع در پالايشگاه هاي كشور
- توليد بنزين موتور(معمولی و سوپر) در پالايشگاه هاي كشور
- توليد سوخت هاي هواپيما در پالايشگاه هاي كشور
- توليد نفت سفید در پالايشگاه هاي كشور
- توليد نفت گاز در پالايشگاه هاي كشور
- توليد نفت كوره در پالايشگاه هاي كشور
- توليد ساير فرآورده هاي نفتي در پالايشگاه هاي كشور
- واردات و صادرات چهار فرآورده اصلي
- مصرف گاز مایع در بخش های مختلف
- مصرف بنزين در بخش هاي مختلف
- مصرف نفت سفيد در بخش هاي مختلف
- مصرف نفت گاز در بخش هاي مختلف
- مصرف نفت كوره در بخش هاي مختلف
- مصرف سایر فرآورده های نفتی
- عملكرد انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسايل حمل و نقل
- هزینه حمل فرآورده های نفتی به تفکیک وسایل
- قيمت اسمي فروش فرآورده هاي عمده نفتي طي سال هاي 88-1367
- قيمت اسمي فروش فرآوردههاي عمده نفتي طي سال هاي 95-1389
- قیمت های اسپات نفت خام سبک و سنگین ایران
 
بخش نفت و فرآورده های نفتی = 29 سال
1397/09/08