فهرست جداول بخش زغال سنگ و بیوماس جامد

- استخراج زغال سنگ به تفكيك بخش دولتي و خصوصي
- توليد كنسانتره زغال سنگ توسط بخش دولتي و خصوصی
- صادرات و واردات زغال سنگ ايران
- مصرف زغال سنگ كك شو در ايران
- تولید و مصرف گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان
- مقدار مصرف حامل های انرژی در واحدهای کوره بلند کارخانه ذوب آهن اصفهان
تولید و مصرف گاز کک
- مقدار مصرف حامل های انرژی در واحد کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان
تولید، واردات و صادرات کک
- مصرف کک در کشور
- تولید، واردات، صادرات و مصرف قطران
- متوسط قيمت كنسانتره زغال سنگ
- توليد مجاز سوخت هاي جنگلي كشور
 
بخش زغال سنگ و بیوماس جامد = 29 سال
1397/09/06