فهرست جداول بخش برق
- مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه هاي كشور به تفکیک بخش های توليد برق
- مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه هاي کشور به تفکیک نوع نیروگاه
- مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه هاي وزارت نيرو
- مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه هاي صنایع بزرگ، بخش خصوصی و سایرسازمان ها
- مجموع ظرفيت عملی نيروگاه هاي كشور به تفکیک بخش های توليد برق
- مجموع ظرفيت عملی نيروگاه هاي کشور به تفکیک نوع نیروگاه
- مجموع ظرفيت عملي نيروگاه هاي وزارت نيرو
- مجموع ظرفيت عملی نيروگاه هاي صنایع بزرگ، بخش خصوصی و سایر سازمان ها
- راندمان نيروگاه هاي حرارتي كشور
- توليد ناويژه انرژي الكتريكي به تفکیک بخش های توليد برق
- تولید ناویژه نيروگاه هاي کشور به تفکیک نوع نیروگاه
- توليد ناويژه انرژي الكتريكي توسط وزارت نيرو
- توليد ناويژه انرژي الكتريكي توسط غير وزارت نيرو
- مقدار سوخت مصرفي کل نيروگاه هاي کشور به تفكيك نوع سوخت
- مقدار سوخت مصرفي  نيروگاه هاي  وزارت نيرو به تفكيك نوع سوخت
- مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه های صنايع بزرگ و بخش خصوصی به تفكيك نوع سوخت
- مصارف داخلي نيروگاه هاي برق كشور
-  خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق كشور
- تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع
- ظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه های انتقال، فوق توزيع و توزيع
روند واردات و صادرات برق
- مصرف برق بخش هاي مختلف تأمين شده توسط وزارت نيرو
- تعداد مشتركين برق به تفكيك نوع تعرفه
- حداكثر توان توليدي همزمان در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب بار توليدي
- روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان در شبكه سراسري و كل كشور
- حداكثر نياز مصرف اصلاحي همزمان شركت هاي برق منطقه اي و صنايع در روز حداكثر نياز مصرف شبكه
- حداكثر بار مصرفي صنايع در روز حداكثر نياز مصرف شبكه سراسري به تفكيك شركت هاي برق منطقه اي
- متوسط بهاي برق در بخش هاي مختلف مصرف کننده
 

 

بخش برق = 29 سال
1397/09/11